Algemene verkoopvoorwaarden

ARTIKEL 1 OFFERTES

1. Alle offertes waarbij geen geldigheidsduur is aangegeven, zijn vrijblijvend.

2. De modellen, afbeeldingen, tekeningen en maten, die bij de offertes getoond, gevoegd of medegedeeld zijn, geven een algemene voorstelling van de aangeboden artikelen. Wijzigingen in de constructie, waardoor de werkelijke uitvoering enigszins afwijkt van bedoelde modellen, afbeeldingen, tekeningen of maten, maar waardoor geen wezenlijke wijziging wordt gebracht in de technische en esthetische uitvoering der artikelen, verplichten de verkoper niet tot enige vergoeding en geven de koper niet het recht om ontvangst of betaling der geleverde zaken te weigeren.

3. Door de verkoper desgevraagd verstrekte afbeeldingen en tekeningen blijven te allen tijde zijn eigendom en moeten hem op daartoe gedaan verzoek onverwijld worden teruggegeven, bij gebreke waarvan de houder de door de eigenaar te bepalen waarde ervan is verschuldigd. Deze bepaling geldt eveneens, wanneer de verkoper uitdrukkelijk schriftelijk heeft te kennen gegeven, dat hij teruggave wenst.

 

 

ARTIKEL 2 ACCEPTEREN VAN ORDERS

1. Alle overeenkomsten van koop en verkoop worden, indien zulks van geval tot geval uitdrukkelijk is gestipuleerd, door de verkoper aangegaan onder de opschortende voorwaarde, dat uit door hem in te winnen informaties blijkt, dat de koper voldoende kredietwaardig is.

2. Indien niet binnen 25 werkdagen na het aangaan der overeenkomst door de verkoper schriftelijk aan de koper wordt medegedeeld, dat de overeenkomst niet kan worden uitgevoerd wegens onvoldoende kredietwaardigheid van de koper, wordt de overeenkomst definitief, met dien verstande, dat de verkoper te allen tijde gebruik mag maken van zijn in het derde lid omschreven recht.

3. Indien een koper tegenover verkoper in verzuim is bij de afwikkeling van enige overeenkomst, is de verkoper te allen tijde gerechtigd, ook nadat hij een order geheel of ten dele in uitvoering heeft genomen, alvorens tot levering over te gaan, van de koper te eisen, dat hij voldoende zekerheid stelt, dat hij aan zijn betalingsverplichtingen zal voldoen.

4. Orders door vertegenwoordigers opgenomen, zijn voor koper en verkoper bindend, met dien verstande, dat de verkoper het recht heeft, binnen 15 werkdagen aan de koper schriftelijk te kennen te geven, dat hij de order niet of niet ongewijzigd kan uitvoeren, indien de ongewijzigde uitvoering van een via een vertegenwoordiger ontvangen order onmogelijk is door omstandigheden, waarvan die vertegenwoordiger redelijkerwijs niet op de hoogte heeft kunnen zijn, in welk geval de order als geannuleerd geldt, tenzij koper en verkoper alsnog overeenstemming bereiken.

5. Wijzigingen en annuleringen van gedane bestellingen door de koper zijn eerst van kracht na schriftelijke akkoordverklaring van de zijde van de verkoper, behoudens het daaromtrent bepaalde in artikel 5. Indien verkoper niet binnen 15 werkdagen na het verzoek tot wijziging of annulering antwoordt, wordt verkoper geacht akkoord te zijn gegaan.

6. Indien de verkoper een schriftelijke orderbevestiging heeft gegeven, waarvan de inhoud afwijkt van hetgeen door de koper schriftelijk is besteld of waarvan de levertijd verschilt van de door de koper gewenste, dan dient de verkoper uitdrukkelijk in de orderbevestiging of bij afzonderlijk schrijven op deze afwijkingen te wijzen. Indien de koper hierop niet binnen 10 werkdagen schriftelijk reageert, wordt de koopovereenkomst geacht te zijn tot stand gekomen.

7. Indien een door de verkoper onder vermelding van de overeengekomen prijs en levertijd bevestigde order door de koper wordt geannuleerd, dan zal de verkoper, mits de annulering door hem wordt goedgekeurd, een vergoeding van kosten berekenen.

8. Voor orders met een factuurbedrag van minder dan € 230 zal de verkoper in verband met de hogere kosten een vergoeding berekenen. Indien koper en verkoper hier geen afspraken over gemaakt hebben, geldt een vergoeding van € 12.

9. Indien een overeenkomst van koop en verkoop tot stand komt naar aanleiding van een bezoek, dat door de particuliere klant van de koper aan de toonkamer van de verkoper wordt gebracht, dan kan de verkoper voor het verrichten van deze dienst aan de koper een vergoeding berekenen.

10. Indien de verkoper besluit de door de koper bestelde meubelen op diens verzoek te bekleden met een door de koper te verstrekken bekledingsmateriaal (zogenaamde eigen stof), dan wel met een bekledingsmateriaal, hetwelk door de verkoper niet in voorraad wordt gehouden maar waarvan hij wel stofstalen beschikbaar heeft (zogenaamde commissiestof), dan vind de overeenkomst van koop en verkoop plaats onder de volgende voorwaarden.

a. Eigen stof moet door de koper franco aan de verkoper worden geleverd.

b. Opgave door de koper van stof voor bestelling bij een grossier wordt niet door de verkoper aanvaard, tenzij dezelfde stof ook door de verkoper in commissie wordt gehouden.

c. De koper dient de eigen stofcoupon te voorzien van een label met zijn naam en adres, het ordernummer en het artikelnummer.

d. Indien de koper aan de verwerking van door hem verstrekte eigen stof bijzondere eisen stelt wat draadrichting of dessin betreft, zonder dat hij duidelijke verwerkingsvoorschriften verschaft, dan aanvaardt de verkoper hiervoor geen aansprakelijkheid.

e. Restanten van geleverde eigen stof kunnen nimmer worden teruggevorderd of voor vergoeding in aanmerking komen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

f. Voor moeilijk te bewerken eigen stof (zeer losgeweven stof, op patroon te bewerken dessin e.d.), leder en kunstleder op textielbasis, alsmede voor stoffering in twee kleuren zal, indien het stofferen met hogere verwerkingskosten gepaard gaat, dit extra stoffeerloon aan de koper in rekening worden gebracht, nadat hem zulks is medegedeeld en hij van zijn instemming heeft doen blijken.

g. Voor meubelen, die met eigen stof of commissiestof worden bekleed, gaat de levertijd eerst in na ontvangst van de stof. Zodra verkoper de stof heeft ontvangen, zal hij dat aan koper bevestigen.

 

 

ARTIKEL 3 VERZENDING EN LEVERING

1. Indien de zaken worden verzonden met vervoermiddelen van de verkoper of door in zijn opdracht werkende expediteurs, dan geschiedt de levering door aanbieding der zaken gelijkvloers aan het magazijn van de koper. De zaken reizen in dat geval tot het moment van levering voor risico van de verkoper.

2. In alle andere gevallen is de levering geschied, zodra de zaken aan het spoorwegstation of de laadplaats van een ander openbaar vervoermiddel, gelegen het dichtst nabij de fabrieken of de magazijnen van de verkoper, zijn afgegeven. In deze gevallen reizen de zaken steeds voor risico van de koper, zelfs wanneer uit de vervoersdocumenten anders mocht blijken, waaronder mede te rekenen is de door derden geëiste verklaring "onvoldoende verpakt", tenzij door de koper terstond na de ontvangst bij de vervoerder is gereclameerd. Tenzij de zaken door de koper aan het magazijn van de verkoper worden afgehaald, reizen zij met een ter plaatse gebruikelijk vervoermiddel naar keuze van de verkoper. Verlangt de koper een andere wijze van vervoer, dan zijn de extra kosten daarvan voor zijn rekening.

3. Alle zaken worden voor rekening van de koper vervoerd, tenzij de vrachtkosten zijn ingecalculeerd in de prijs.

4. Wanneer een koper weigert de hem correct en onbeschadigd aangeboden zaken terstond in ontvangst te nemen, zijn daaruit voortvloeiende vrachtkosten, onkosten van opslag e.d. voor zijn rekening.

 

 

ARTIKEL 4 EIGENDOMSVOORBEHOUD

1. Geleverde zaken blijven het uitsluitend eigendom van de verkoper zolang de koper niet heeft voldaan aan de vorderingen betreffende de tegenAMH_boxs_pres119tie voor: - door de verkoper aan koper krachtens de overeenkomst geleverde of nog te leveren zaken, of - krachtens een zodanige overeenkomst tevens ten behoeve van de koper verrichte of nog te verrichten werkzaamheden of diensten, alsmede - ter zake van de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten. Ter zake van deze zaken verkrijgt verkoper tevens het (mede) eigendomsrecht, tot zekerheid van alle openstaande vorderingen jegens koper, alsmede voor wat betreft de zaken waarop het eigendomsrecht van verkoper verloren gaat door be-/verwerking, natrekking, zaaksvorming of op andere wijze. Zodra koper één of meer van zijn verplichtingen jegens de verkoper niet nakomt, worden alle vorderingen van de koper terstond en ten volle opeisbaar en is verkoper bevoegd, zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de uit zijn eigendomsvoorbehoud voortvloeiende rechten te effectueren.

2. De koper is vóór bedoelde eigendomsovergang niet bevoegd de geleverde zaken anders dan overeenkomstig zijn normale bedrijf en de normale bestemming van de zaken te verkopen, af te leveren of anderszins te vervreemden. Deze bevoegdheid vervalt op het moment dat aan de koper (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend of dat hij in staat van faillissement wordt verklaard. Koper mag de onder eigendomsvoorbehoud vallende zaak in geen geval laten strekken tot zekerheid van vorderingen aan derden.

3. De verkoper heeft vóór bedoelde eigendomsovergang te allen tijde toegang tot de zaken welke zijn eigendom zijn, waar deze zich ook bevinden.

4. Bij overtreding van het in dit artikel bepaalde wordt de koper een boete verschuldigd van 10% van de ten tijde van de overtreding openstaande vordering, onverminderd het bepaalde in artikel 10 lid 6.

5. Koper kan met een derde overeenkomen dat deze voor hem de koopprijs betaalt en daarvoor in de vordering van de verkoper wordt gesubrogeerd. Bij betaling door een derde, die in de vordering van de verkoper wordt gesubrogeerd, komt het eigendomsvoorbehoud als omschreven in dit artikel niet te vervallen

6. In het geval van subrogatie als bedoeld bij lid 5 levert de verkoper de voorbehouden eigendom van de zaken waarvan de derde de koopprijs heeft voldaan aan de gesubrogeerde derde. Van het tijdstip van subrogatie af houdt de koper de omschreven zaken voor de gesubrogeerde derde.

7. Subrogatie in de vordering door en overgang van de voorbehouden eigendom op een derde als bedoeld in lid 5 en 6 laten onverlet dat de koper de verkoper kan aanspreken in het geval de verkoper op enigerlei wijze tekortschiet in de nakoming van de tussen hen gesloten overeenkomsten.

 

 

ARTIKEL 5 DE LEVERTIJD

1. De opgave van de levertijd geschiedt bij benadering. De verkoper verplicht zich, zich zoveel mogelijk aan de opgegeven levertijd te houden, doch is niet aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding, die hij redelijkerwijs niet heeft kunnen voorkomen. Zodanige overschrijding verplicht de verkoper niet tot enige vergoeding, noch geeft zij de koper het recht de overeenkomst te ontbinden.

2. Indien bij het aangaan der overeenkomst uitdrukkelijk is gestipuleerd, dat de levering vóór of op een bepaalde dag moet geschieden, wanneer dus de leveringstermijn een essentieel bestanddeel uitmaakt van de overeenkomst, zijn de voor de koper uit overschrijding van de leveringstermijn voortvloeiende gevolgen voor rekening van de verkoper, onverminderd het recht van de koper de overeenkomst te ontbinden.

3. Bij overschrijding van de in lid 1 van dit artikel bedoelde vermoedelijke levertijd, wordt de verkoper een nadere termijn gegund om alsnog te leveren. Deze nadere termijn is gelijk aan de oorspronkelijke vermoedelijke levertijd met een maximum van een maand. Bij overschrijding van deze nadere termijn heeft de koper het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te verlangen.

 

 

ARTIKEL 6 RECLAMES

1. Eventuele reclames dienen binnen 1 jaar na levering der zaken schriftelijk ter kennis van de verkoper te worden gebracht. Op straffe van niet-ontvankelijkheid dient de reclame echter terstond nadat de omstandigheden die tot de reclame aanleiding geven, ter kennis van de koper zijn gekomen, schriftelijk te worden ingesteld. Iedere levering is te beschouwen als een afzonderlijke transactie, d.w.z. dat reclames, die betrekking hebben op een bepaalde levering, geen invloed uitoefenen op voorafgaande of volgende leveranties.

2. Op straffe van niet ontvankelijkheid van eventuele reclames dient de koper de zaken terstond na ontvangst op zichtbare gebreken te controleren.

3. Reclames die door hun aard of naar usance niet binnen de gestelde termijn van 1 jaar na levering der zaken kunnen worden ingesteld, kunnen met inachtneming van het in lid 1 en 2 bepaalde alsnog worden ingesteld.

4. Reclames op door de verkoper geleverde zaken, welke reeds door de koper zijn doorverkocht, worden uitsluitend in behandeling genomen, indien zij schriftelijk door de koper zijn ingediend bij voorkeur door middel van een volledig ingevuld, door de Centrale Bond van Meubelfabrikanten in omloop gebracht, meubel-serviceformulier.

5. Indien een koper tijdig gereclameerd heeft, wordt de desbetreffende betalingstermijn verlengd - indien deze nog niet was overschreden - totdat het geschil is geregeld, of indien dat niet mogelijk is, totdat er vonnis is gewezen.

6. Ingeval van een beweerde toerekenbare tekortkoming, of in andere gevallen, kunnen de zaken door de koper slechts geretourneerd worden nadat de verkoper zich daarmede schriftelijk akkoord heeft verklaard. Indien verkoper niet binnen

10 werkdagen na een schriftelijk verzoek daartoe van koper reageert, wordt hij geacht akkoord te zijn gegaan. Ingeval verkoper zich niet akkoord verklaart dient hij zijn weigering te beargumenteren. Retourzendingen zonder een dergelijke schriftelijke akkoordverklaring laten de verplichting tot betaling der factuurbedragen onverlet, terwijl de daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van de koper zijn.

7. Door of in opdracht van de koper verrichte reparaties aan geleverde meubelen, van welke aard ook en uit welke oorzaak ook verricht, worden niet door de verkoper vergoed, tenzij deze zich vooraf schriftelijk met het verrichten van diereparaties heeft akkoord verklaard.

 

 

ARTIKEL 7 GARANTIE

1. De verkoper verleent voor de door hem geleverde en gemonteerde meubelen, te rekenen vanaf de dag van de facturering aan de koper, jegens de koper en de eerste gebruiker garantie voor zover het betreft aan de verkoper toe te schrijven gebreken, welke bij normaal gebruik aan de dag treden, zulks op basis van de navolgende regeling:

Meubelen met een verkoopwaarde inclusief BTW tot € 500,00 en showroommodellen; 3 maanden garantie

Meubelen met een verkoopwaarde inclusief BTW tussen € 500,01 en € 1000,00; 6 maanden garantie

Meubelen met een verkoopwaarde inclusief BTW vanaf € 1000,00 volgens afschrijvingsprocedure: - binnen 1 jaar na de factuurdatum: de kosten van reparatie respectievelijk vervanging, met inbegrip van de vracht binnen Nederland, komen volledig voor rekening van de verkoper; - binnen 2 jaar na de factuurdatum: de kosten van reparatie respectievelijk vervanging, met inbegrip van de vracht binnen Nederland, komen voor 2/3 gedeelte voor rekening van de verkoper; - binnen 3 jaar na de factuurdatum: de kosten van reparatie respectievelijk vervanging, met inbegrip van de vracht binnen Nederland, komen voor 1/3 gedeelte voor rekening van de verkoper.

2. Onoordeelkundige behandeling van of onvoldoende zorg voor de geleverde zaken sluit elke reclame uit en doet garanties vervallen, indien en voor zover de klacht verband houdt met die onoordeelkundige behandeling, eigen montage of onvoldoende zorg.

 

 

ARTIKEL 8 BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID

1. Voor zover wettelijk toegestaan, is de aansprakelijkheid van de verkoper voor schade veroorzaakt door gebreken van het geleverde beperkt tot het netto factuurbedrag van het geleverde, tenzij de gevolgen van deze exoneratie voor koper aantoonbaar onredelijk bezwarend zijn.

2. De verkoper is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade waaronder schade van derden of winstderving, tenzij de gevolgen van deze exoneratie voor koper aantoonbaar onredelijk bezwarend zijn.

 

 

ARTIKEL 9 NIET-TOEREKENBARE TEKORTKOMING

1. Wanneer de verkoper door mobilisatie, oorlogsgevaar, oorlog, werkstaking, uitsluiting of door een niet-toerekenbare tekortkoming van andere aard in de uitvoering der overeenkomst belemmerd wordt, is hij niet gehouden aan enige termijn en tevens bevoegd de door hem gesloten overeenkomst geheel of ten dele niet uit te voeren, zonder dat enige gerechtelijke maatregel nodig zal zijn. De verkoper dient van het optreden van de omstandigheden van de niet-toerekenbare tekortkoming onverwijld kennis te geven aan de koper.

2. Wanneer de koper door een niet-toerekenbare tekortkoming niet in staat is de overeenkomst uit te voeren, is uiteraard het gevolg, dat hij niet tot naleving daarvan kan worden gedwongen. De koper dient van het optreden van de omstandigheden van de niet-toerekenbare tekortkoming onverwijld kennis te geven aan de verkoper.

3. In alle gevallen van een niet-toerekenbare tekortkoming zal de andere partij het recht hebben de overeenkomst te ontbinden, indien redelijkerwijs niet van haar verlangd kan worden, dat de overeenkomst wordt gecontinueerd.

 

 

ARTIKEL 10 DE BETALING

1. Alle betalingen dienen netto-contant, zonder enige verrekening, binnen twee weken na de factuurdatum door de verkoper te zijn ontvangen. Ingeval de levering plaatsvindt na de factuurdatum, geldt de dag van levering als factuurdatum.

2. Eventuele creditnota’s worden met de eerstvolgende factuur, doch uiterlijk binnen een maand verrekend.

3. Van het ogenblik af, dat de betaling moet zijn geschied, is de koper een rentevergoeding verschuldigd van 1% van het factuurbedrag voor iedere maand of gedeelte van de maand, waarmede de vervaldag wordt overschreden, met een maximum van 10% per jaar.

4. De koper is in verzuim door het enkele verstrijken van de betalingstermijn of het niet nakomen van enige verplichting, doch de verkoper zal alvorens tot verdere maatregelen over te gaan eenmaal schriftelijk aanmanen.

5. Ingeval van niet-betaling van enig opvorderbaar bedrag, van schorsing van betalingen, van aanvraag van surséance van betaling, van faillissement of liquidatie van de zaken des kopers, heeft de verkoper het recht, de overeenkomst, of dat gedeelte ervan, dat alsdan nog niet is uitgevoerd, zonder meer en zonder dat enige rechterlijke tussenkomst vereist is, te ontbinden en de nog niet betaalde zaken terug te vorderen, onverminderd zijn recht op vergoeding van eventueel verlies, dat door een en ander, voor hem mocht ontstaan. In deze gevallen is iedere vordering, welke verkoper ten laste des kopers heeft, ineens en terstond opeisbaar.

6. De koper is door het enkele sluiten der koopovereenkomst verplicht tot betaling van alle buitengerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten van juridische bijstand en advies voorafgaande aan de procedure, in verband met het niet nakomen van de koper van enige verplichting jegens de verkoper, ongeacht de in lid 3 van dit artikel bedoelde rentevergoeding. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen maximaal 15 % van het te vorderen bedrag met een minimum van € 12.

7. Indien niet op de vervaldag is voldaan, zijn onder de in lid 6 bedoelde kosten

begrepen porti van brieven van aanmaning, de kosten, in rekening gebracht door hen, die door de verkoper met de invordering worden belast, enz.

 

 

ARTIKEL 11 TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

1. Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 2. Alle geschillen zullen, voor zover zij de bevoegdheid van de kantonrechter te boven gaan, worden beslecht door de rechtbank in het arrondissement waar verkoper is gevestigd.

Boxspring-Plaza Online Verkoopvoorwaarden

 

Aangesloten bij de Centrale Branchevereniging Wonen

Boxspring-Plaza voert de algemene voorwaarden die op de website staan vermeld. U kunt hier de algemene voorwaarden van Boxspring-Plaza bekijken. In de algemene voorwaarden van Boxspring-Plaza wordt herhaaldelijk verwezen naar de wet betreffende de bescherming van de consument bij op afstand gesloten overeenkomsten, ook wel de Wet koop op afstand genoemd, die is opgenomen in Afdeling 9A van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek (BW). Deze wet is onder meer van toepassing op de verkoop via internet.

Wanneer van toepassing?

Deze online verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Boxspring-Plaza dat via de webwinkel van Boxspring-Plaza (www.boxspring-plaza.nl) gedaan wordt en op elke overeenkomst op afstand die vervolgens tussen u en Boxspring-Plaza tot stand komt. Door het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Boxspring-Plaza, geeft u te kennen dat u met de toepasselijkheid en inhoud van deze online verkoopvoorwaarden instemt. De online verkoopvoorwaarden zijn voor iedereen toegankelijk en kunnen via www.boxspring-plaza.nl/algemenevoorwaarden worden ingezien, gedownload en geprint. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden de online verkoopvoorwaarden aan u beschikbaar gesteld.

Bedrijfsgegevens Boxspring plaza b.v.

KvK            : 687.91.836

BTW/VAT    : NL8575.93.699.B01

IBAN           : NL63ABNA024747504

BIC             : ABNANL2A

 

Telefoon     : +31 (0)6 152 50 474

Internet       : www.boxspring-plaza.nl

E-mail         : info@boxspring-plaza.nl

 

Boxspring-Plaza Klantenservice

Bij vragen, opmerkingen en klachten kunt u contact opnemen met onze Klantenservice:

-       door te bellen met 06-152 50 474 (elke werkdag te bereiken van 09:00 - 17:00 uur).

-       door een brief sturen naar: Boxspring-Plaza klantenservice.

Het aanbod

Bij ieder product dat in de webwinkel van Boxspring-Plaza is opgenomen, worden de volgende gegevens vermeld:

-       De prijs van het product. Deze prijs is inclusief btw.

-       Als het een tijdelijke aanbieding is: de geldigheidsduur van de bij het product vermelde prijs.

-       De eventuele bezorgkosten. Deze zijn inclusief btw. (zie ook verderop: ’de bezorgkosten’).

-       Het al dan niet van toepassing zijn van een herroepingsrecht (zie ook verderop: ‘uw herroepingsrecht’).

-       Een omschrijving van de voornaamste kenmerken van het product.

-       De garantietermijn.

Vragen over het product kunt u stellen via het contactformulier op onze website (zie de link ‘contact’ op onze website www.boxspring-plaza.nl).

 

Het plaatsen van uw bestelling

U kunt uw bestelling zelf online plaatsen via de webwinkel van Boxspring-Plaza. Houd er rekening mee dat er geen herroepingsrecht geldt voor gepersonaliseerde/op maat bestelde producten en artikelen die persoonlijk van aard zijn (hieronder vallen alle Matrassen, Bedbodems, Boxsprings en Topmatrassen), zie ook verderop: ‘uw herroepingsrecht’. Als er bijzonderheden zijn waarmee wij rekening moeten houden bij het bezorgen van uw bestelling (zie ook hieronder: ‘het bezorgen van uw bestelling’) dan kunt u die doorgeven aan onze Klantenservice. De meeste textielorders worden opgestuurd en zullen binnen twee tot vijf werkdagen door een pakketdienst bezorgd worden, bestellingen van grote goederen zoals Matrassen, Bedbodems, Boxsprings en Topmatrassen kunnen bij onze fabriek worden opgehaald of zullen door onze eigen bezorgservice geleverd worden tot in de slaapkamer en indien van toepassing ook kosteloos gemonteerd worden. Meer informatie over de levering en de leveringsvoorwaarden vindt u verderop in deze online verkoopvoorwaarden.

  

Uw aanbetaling

Bij online bestellingen verplichten wij u niet tot het doen van een aanbetaling, dit is uiteraard wel mogelijk. U kunt bij levering aan de chauffeur betalen, bij kleine bestellingen (bedtextiel) die met een pakketdienst geleverd worden kunt u enkel per contant aan de bezorger voldoen (Rembours zending), grote goederen welke met onze eigen bezorgdienst worden geleverd kunt u zowel per PIN als per Contant aan onze bezorgers voldoen bij levering. Wij bieden onder andere als online betaalmiddel "IDEAL". IDEAL is een online betaalmogelijkheid waarmee u vertrouwd, veilig en snel kunt afrekenen. U betaalt namelijk in uw eigen internetbetaalomgeving en doorloopt dezelfde stappen als u bij het internetbankieren gewend bent. Het enige verschil is dat de betaling met alle gegevens al voor u klaarstaat. De meeste banken bieden betaling via IDEAL aan. Uiteraard bieden wij ook andere online betaalmogelijkheden aan.

  

De bevestiging van uw bestelling

Direct na uw bestelling ontvangt u via e-mail een orderbevestiging. Hierop treft u onder andere een ordernummer aan. Houd dit nummer bij de hand als u vragen hebt over uw order. De overeenkomst op afstand komt tot stand op het moment dat u de orderbevestiging ontvangen hebt. Ontvangt u geen orderbevestiging, controleer dan eerst of deze in uw spambox terechtgekomen is. Als dat niet het geval is, neem dan alstublieft contact op met de Klantenservice. Wij controleren dan of wij uw bestelling ontvangen hebben.

Bezorgadres wijzigen

Wijziging van het bezorgadres is in overleg met ons mogelijk. Dit kan er wel toe leiden dat wij een nieuwe leverdag met u moeten afspreken. De reden hiervan is dat leveringen per postcodegebied ingepland worden, waardoor we de planning moeten aanpassen als het bezorgadres wijzigt. Dit is niet van toepassing op bestellingen van bedtextiel.

  

Bestelling wijzigen

Een wijziging van de bestelling van een Matras, Bedbodem, Boxspring, Topmatras moet uiterlijk binnen een werkdag worden doorgegeven door contact op te nemen met de Klantenservice. Dit kan er wel toe leiden dat de levertijd iets langer wordt.

  

Bestelling annuleren

U hebt de mogelijkheid om de koop op afstand voor levering zonder opgave van redenen en zonder kosten te annuleren. U kunt hiervan alleen gebruikmaken als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

• U laat ons tijdig schriftelijk weten dat u de koop op afstand annuleert, door het contactformulier op onze website www.boxspring-plaza.nl in te vullen, door een e-mail te sturen naar info@boxspring-plaza.nl of door telefonisch contact met ons op te nemen. 
• Het gaat niet om een op maat gemaakt product of een product van persoonlijke aard (welke voor u persoonlijk is samengesteld, zoals een matras, bedbodem, topmatras of boxspring). Als het product speciaal voor u besteld en geproduceerd is, kunnen wij de bestelling niet kosteloos annuleren, wij moeten hiervoor 30% annuleringskosten in rekening brengen (volgens de algemene voorwaarden van het Boxspring-Plaza).

  

Levering en montage

Wij leveren en monteren in heel Nederland en België, met uitzondering van de Waddeneilanden.

 

De bezorgkosten

Textielgoederen

Alle bestellingen van de textielgoederen met een totaalprijs vanaf € 35,- bezorgen wij gratis. Voor bestellingen tot € 35,- geldt dat er €4,95 in rekening gebracht wordt voor transportkosten, tenzij deze kosten in een aanbieding zijn verrekend. Bezorgkosten worden apart op uw orderbevestiging vermeld. Indien u een bestelling onder Rembours geleverd wilt hebben (ofwel bij levering wilt betalen aan de bezorger) zijn wij genoodzaakt om een toeslag te berekenen van € 6,95 bij bestellingen onder € 250,-

Plaats van levering.

Overige goederen

Alle bestellingen van de bedbodems, boxsprings, matrassen, topmatrassen en aanverwante producten of onderdelen hiervan gelden de volgende bezorgkosten.

-       Afhalen van onze fabriek; geen bezorgkosten voor alle goederen

-       Bezorgen van matrasen, topdekmatrassen, hockers, dekenkisten en andere kleine producten; € 30,00.

-       Bezorgen van boxsprings tot aan de eerste drempel, begane grond; € 60,00

-       Bezorgen, plaatsen en monteren van niet-elektrische boxsprings; € 95,00

-       Bezorgen, plaatsen en monteren van elektrische boxsprings; € 125,00

  

Plaats van levering

Indien u aangegeven heeft dat u de goederen geplaatst en gemonteerd wilt hebben, brengen onze chauffeurs de producten daar waar u aangeeft dat u ze het beste kunt gebruiken, dit zal in de meeste gevallen de slaapkamer zijn. Uitzondering hierop zijn bestellingen van enkel Bedtextiel, deze worden door een pakketdienst tot aan de voordeur geleverd. In het bestelproces vragen wij u aan te geven op welke etage de producten moeten worden bezorgd.

Het bezorgen van uw bestelling

Om de levering zo soepel mogelijk te laten verlopen, vragen wij u ons vooraf te laten weten of er bijzondere omstandigheden zijn die een rol spelen bij de bezorging van uw bestelling. Wij verzoeken u stil te staan bij de volgende zaken:

-       Kan onze vrachtwagen uw woning bereiken? Denk daarbij aan opgebroken straten of binnensteden die afgesloten zijn voor autoverkeer.

-       Onze monteurs moeten uw slaapkamer kunnen bereiken. Is het trapgat ruim genoeg?

-       In geval van een flat of een bovenwoning: hoe kunnen wij uw woning bereiken? Is er een lift aanwezig?

Indien wij geen gebruik kunnen maken van de reguliere ingang van de woning en/of de toegang naar de kamer waar de goederen geplaatst moeten worden, bijvoorbeeld gebruik moeten maken van ramen, balkons of andere niet reguliere ingangen van de woning of slaapkamer, dan is dit geheel voor risico van de koper. Mocht het bezorgen hiervoor meer tijd gaan kosten en/of andere kosten met zich meebrengen dan kunnen hier meerkosten voor berekend worden. Indien de bezorgers vanwege tijdgebrek en/of risico voor beschadiging te groot vinden, dan heeft Boxspring-Plaza het recht om de goederen retour te nemen. De koper is wel verplicht om de goederen te betalen, inclsueifd de bezorg- en plaatsingskosten.

Als vanwege de bijzondere omstandigheden voor de bezorging extra kosten gemaakt moeten worden, zijn deze voor uw rekening (bijvoorbeeld het huren van een lift, of het deelbaar moeten maken van een hoofdbord). U kunt dit redelijk makkelijk testen door een stuk karton uit te knippen in de maat van het grootste onderdeel, en te kijken of deze makkelijk door het trappengat past. De meeste artikelen zullen geen problemen leveren. Het grootste onderdeel van een boxspringset is over het algemeen het Hoofdbord, indien deze niet naar boven past kunnen wij deze deelbaar laten maken (tegen een meerprijs) zodat deze wel naar boven past.


Als we niet van tevoren op de hoogte zijn gebracht van mogelijke bijzondere omstandigheden of moeilijkheden met betrekking tot het bereiken van uw huis en/of uw slaapkamer, kan Boxspring-Plaza niet aansprakelijk gesteld worden voor de negatieve gevolgen daarvan. Als u van tevoren eventuele obstakels verwijdert (denk aan kastjes, planten of schilderijen) kunnen wij de producten neerzetten en monteren op de plaats die u aangeeft. Voor de goede orde wijzen wij u op het feit dat u zelf verantwoordelijk bent voor een goede bereikbaarheid van de ruimte waar uw bestelling bezorgd moet worden. Is dat niet mogelijk, dan zijn eventuele daarmee verband houdende kosten voor uw rekening.

  

De levertijd

De producten die Boxspring-Plaza online aanbiedt, hebben doorgaans een indicatieve levertijd. De levertijd, die op de website wordt vermeld, vangt aan op het moment dat u van ons een orderbevestiging ontvangen hebt. In de orderbevestiging staat een indicatieve levertijd waarin de bestelling bij u wordt bezorgd. Het kan voorkomen dat het onverhoopt, als gevolg van grote drukte of andere omstandigheden, niet lukt uw bestelling binnen de op onze website aangegeven levertijd bij u te bezorgen. U ontvangt hiervan dan zo spoedig mogelijk van ons nadat de bestelling geplaatst is bericht. Als de vertraging van de levertijd meer dan dertig dagen bedraagt, bent u gerechtigd om de koop zonder extra kosten te ontbinden. Uw eventuele (aan)betaling wordt dan binnen 30 dagen na ontbinding op uw rekening teruggestort.

  

De leverdag

Houd er rekening mee dat u op de leverdag thuis moet zijn voor het in ontvangst nemen van uw bestelling. De levering kan gedurende een gehele werkdag (inclusief de avond) plaatsvinden. Zodra de levering klaar staat voor verzending ontvangt u van ons bericht omtrent de levering, bij grote goederen zoals Matrassen, Bedbodems en Boxsprings zal onze afdeling expeditie contact met u opnemen om een bezorg datum in te plannen.

  

Het tijdstip van levering

Bij grote artikelen zoals Matrassen, Bedbodems en Boxsprings, welke wij met onze eigen bezorgdienst zullen bezorgen, zal onze planning persoonlijk met u contact opnemen om een indicatieve werkdag af te spreken waarop de levering plaats zal vinden, 1 tot 2 dagen voor de levering kunt u contact opnemen met onze klantenservice omtrent de specifieke tijd. Leveringen van kleine artikelen zoals bedtextiel welke door een pakketdienst geleverd worden zullen zodra deze verzendklaar zijn gemaakt verstuurd worden.

Door de situatie op de Nederlandse wegen is het voor ons helaas niet mogelijk om een exact tijdstip aan te geven. In plaats daarvan wordt een tijdsperiode van ongeveer vier uur aangegeven waarbinnen u ons kunt verwachten. Hoewel wij ons uiterste best doen de bestelling binnen de aangegeven tijdsperiode te bezorgen, kunnen wij dit niet altijd garanderen. U kunt daaraan dan ook geen rechten ontlenen. Voor producten die wij via een pakketdienst bij u bezorgen kunnen wij u helaas niet exact informeren over de leverdag en levertijd, aangezien wij dit transport hebben uitbesteed. In de regel worden deze producten binnen vijf werkdagen na het plaatsen van uw order door onze pakketdienst bij u bezorgd.

  

Bent u niet thuis?

Wij gaan ervan uit u op de afgesproken leverdag thuis te treffen. Als dit niet het geval is, zal de chauffeur proberen u telefonisch te bereiken. Kunnen wij geen contact met u leggen, dan krijgt u een kaartje in de bus. U kunt ons dan bellen, zodat wij u een nieuwe leverdag kunnen doorgeven. Houd er rekening mee dat dit later kan zijn dan de eerste oorspronkelijk overeengekomen leverdag. Wij zijn dan wel genoodzaakt extra bezorgkosten in rekening te brengen.

Controleren van uw bestelling bij levering

Na het leveren en eventueel monteren en plaatsen van de producten, loopt onze chauffeur de geleverde producten met u na. Controleer daarbij goed of alle bestelde producten geleverd zijn en of de (gemonteerde) producten geen zichtbare gebreken bevatten of beschadigd zijn. Constateert u gebreken of beschadigingen, geef dit dan duidelijk aan. De chauffeur zal dit dan op het ontvangstbewijs vermelden. Als alles in orde is, vraagt de chauffeur u de factuur te ondertekenen en het eventueel nog verschuldigde bedrag te betalen. Als uw producten opgestuurd worden, vindt de levering plaats door een pakketdienst. In dit geval zal de chauffeur de goederen niet met u nalopen. Controleer dan echter ook goed of alle bestelde producten geleverd zijn en of ze geen zichtbare gebreken bevatten of beschadigd zijn. Mocht u na controle van deze producten gebreken of beschadigingen aantreffen, neem dan contact op met onze Klantenservice.

  

Betalen bij levering

Als u online geen betaling hebt verricht, betaalt u het gehele bedrag op het moment dat onze chauffeur de bestelling bij u komt bezorgen. U kunt dit resterende bedrag contant betalen of met uw pinpas. Uit veiligheidsoverwegingen raden wij u betaling met uw pinpas aan. U hoeft dan geen contant geld in huis te halen. Elke chauffeur van Boxspring-Plaza heeft de beschikking over een mobiel pinapparaat. Het is mogelijk dat uw bank een limiet hanteert voor het bedrag dat u per dag met uw pinpas kunt betalen. Deze limiet is afhankelijk van de bank waarbij u klant bent en kan per klant verschillen. Neem hierover contact op met uw bank. Meestal is het mogelijk de limiet eenmalig te laten aanpassen. Het is belangrijk om hierover uiterlijk één week voor de afgesproken leverdag contact met uw bank te hebben, zodat dit tijdig geregeld kan worden.

  

Montage door Boxspring-Plaza

In de meeste gevallen zal Boxspring-Plaza de producten voor u monteren. U ziet dit terug op uw orderbevestiging. Houd wel rekening met de volgende spelregels:

-       Als de ondergrond niet vlak is, kunnen wij de stabiliteit van het product niet garanderen.

-       Boxspring-Plaza is niet verantwoordelijk wanneer de producten niet passen op de plaats die u in gedachten hebt.

Wij verzamelen het restafval (o.a. verpakkingsmateriaal, karton en plastic) netjes en nemen dit ook weer mee zodat u hier niet mee blijft zitten.

  

Uw herroepingsrecht
U hebt de mogelijkheid om gedurende veertien dagen na levering de koop op afstand zonder opgave van redenen te ontbinden. U kunt hiervan alleen gebruikmaken als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

-       U laat ons tijdig (binnen de termijn van veertien werkdagen) schriftelijk weten dat u de koop op afstand ontbindt, door het contactformulier op onze website www.boxspring-plaza.nl in te vullen, door een e-mail te sturen naar info@boxspring-plaza.nl of door contact op te nemen met onze Klantenservice via +31- (0)6-15 25 04 74

-       Het product is onbeschadigd en zit in de originele en ongeopende verpakking.

-       Het product is ongebruikt en niet gemonteerd.

-       Het gaat niet om een op maat gemaakt/gepersonaliseerd product. Als het product speciaal voor u besteld en geproduceerd is, kunnen wij het niet retour nemen. Hieronder vallen alle Matrassen, Bedbodems, Topmatrassen en Boxsprings.

Wij stellen deze voorwaarden, omdat onze producten duidelijk persoonlijk van aard zijn en daardoor niet teruggezonden kunnen worden als ze al uitgepakt, beschadigd of gebruikt zijn. Matrassen en beddengoed kunnen wij bijvoorbeeld niet meer verkopen als de verpakking al geopend is of de producten gebruikt zijn. Dat zou immers niet prettig zijn voor andere klanten. Bij gemonteerde producten geldt dat deze er als gevolg van de montage en demontage niet meer als nieuw uitzien. Ook ge(de)monteerde producten kunnen wij dus niet meer verkopen.

De voorgaande voorwaarden gelden vanzelfsprekend niet als u een gegronde klacht over het product hebt die onder de wettelijke garantie of de extra garanties van Boxspring-Plaza valt. Zodra u ons hebt laten weten dat u de koop op afstand ontbindt, zullen wij de order annuleren. Indien u de goederen reeds heeft ontvangen dient u deze retour te sturen, de kosten voor het retour sturen zijn voor uw rekening. Het totale aankoopbedrag (inclusief eventueel berekende bezorgkosten) wordt binnen 30 dagen na ontbinding op uw rekening teruggestort. Terugstorting vindt alleen plaats als het product door Boxspring-Plaza in ontvangst is genomen. Als het product via een pakketdienst is geleverd, dan moet u het terugsturen. Zie hiervoor de retourprocedure op onze website www.boxspring-plaza.nl/retourneren.

 

Klachten

Als u een klacht hebt, kunt u contact opnemen met onze Klantenservice. Wij proberen uw klacht dan naar tevredenheid voor u op te lossen. Doordat wij de boxsprings, matrassen en topdekmatrassen zelf vervaardigen, kunnen wij de klachten en problemen in een zeer korte termijn oplossen.

 

Betalen bij een klacht

Hebt u bij levering een gegronde klacht over een deel van uw bestelling, wij zullen dan in overleg met u naar alle redelijkheid een aangepast bedrag bepalen welke u dient te betalen bij levering, het restant bedrag betaalt u pas op het moment dat wij uw probleem hebben opgelost.

 

De garantiebepalingen van Boxspring-Plaza

Uw wettelijke rechten. De Nederlandse wetgeving biedt u bepaalde wettelijke rechten voor het geval dat de geleverde producten niet aan de overeenkomst voldoen. De onderstaande garantiebepalingen laten deze wettelijke rechten onverlet en houden dus geen beperking van uw wettelijke rechten in.

Boxspring-Plaza garantieregeling. De in de voorwaarden opgenomen garantieregeling (te vinden op verkoop voorwaarden) is van toepassing op uw aankoop.

 

De start van de garantietermijn

De garantietermijnen gaan in op het moment dat Boxspring-Plaza uw bestelling bij u heeft bezorgd en gemonteerd.

Voorwaarden voor de garantie
Om aanspraak te maken op de garantie, moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

-       U kunt aantonen dat u bij Boxspring-Plaza een aankoop hebt gedaan en montage door Boxspring-Plaza is verricht.

-       Het product is onbeschadigd en schoon.

-       U gebruikt het product volgens de meegeleverde instructies. Zie ook de rubriek ‘uw spullen mooi houden’ onder aan deze voorwaarden.

-       U stelt Boxspring-Plaza binnen een gepaste tijd nadat u een gebrek hebt ontdekt op de hoogte door contact op te nemen met de Klantenservice of door een e-mail te sturen naar info@boxspring-plaza.nl. Verder gelden de voorwaarden die hieronder zijn vermeld.

De garantie

U mag verwachten dat de geleverde producten de eigenschappen bezitten die voor een normaal gebruik daarvan nodig zijn en waarvan u de aanwezigheid niet hoeft te betwijfelen. In overleg met Boxspring-Plaza kan bij het sluiten van de overeenkomst schriftelijk vastgelegd worden dat de geleverde producten ook de eigenschappen moeten bezitten die nodig zijn voor een bepaald bijzonder gebruik ervan. In dat geval mag u ook verwachten dat de geleverde producten de eigenschappen bezitten die voor dit bijzondere gebruik nodig zijn en gelden de wettelijke rechten die de Nederlandse wetgeving u biedt ook voor het ontbreken van eigenschappen die nodig zijn voor dit overeengekomen bijzondere gebruik. Boxspring-Plaza kan in dat geval echter wel bepalen dat de onderstaande aanvullende garantietermijnen en -bepalingen niet gelden voor het ontbreken van deze eigenschappen. Dit wordt schriftelijk vastgelegd bij het sluiten van de overeenkomst.

Als een geleverd en gemonteerd product niet aan de hiervoor bedoelde verwachtingen voldoet, gelden de wettelijke rechten die de Nederlandse wetgeving u biedt.

Algemene Garantievoorwaarden

Boxspring-Plaza hanteert een garantieperiode afgestemd op de verkoopwaarde per meubelstuk 

Meubelen met een verkoopwaarde inclusief BTW tot € 500,00 en showroommodellen; 3 maanden garantie

Meubelen met een verkoopwaarde inclusief BTW tussen € 500,01 en € 1000,00; 6 maanden garantie

Meubelen met een verkoopwaarde inclusief BTW vanaf € 1000,00 volgens 3-jarige afbouwende afschrijvingsprocedure: - binnen 1 jaar na de factuurdatum: de kosten van reparatie respectievelijk vervanging, met inbegrip van de vracht binnen Nederland, komen volledig voor rekening van de verkoper; - binnen 2 jaar na de factuurdatum: de kosten van reparatie respectievelijk vervanging, met inbegrip van de vracht binnen Nederland, komen voor 2/3 gedeelte voor rekening van de verkoper; - binnen 3 jaar na de factuurdatum: de kosten van reparatie respectievelijk vervanging, met inbegrip van de vracht binnen Nederland, komen voor 1/3 gedeelte voor rekening van de verkoper.

Alle afschrijvingen worden gebaseerd op het huidige prijzenpeil.

Garantie op verkleuring. Indien er sprake is van verkleuring hanteert Boxspring-Plaza een volledige garantietermijn van 3 maanden.

  

Voorwaarden

Indien er sprake blijkt te zijn van materiaal- of fabricagefouten, zal het daaruit voortvloeiende defect hersteld worden volgens de Boxspring-Plaza garantievoorwaarden. Indien een defect niet hersteld kan worden, wordt het product conform de voorwaarden vervangen door hetzelfde of, indien dat niet meer leverbaar is, door een gelijkwaardig product.

Aanspraken op garantie voor gebreken/beschadigingen ontstaan door ondoelmatig handelen (bijvoorbeeld door overbelasting), verkeerd of onoordeelkundig gebruik of door normale slijtage, worden uitgesloten.

Boxspring-Plaza kan enkel service verlenen mits de originele factuur voorgelegd kan worden, deze dient derhalve goed bewaard te worden. De garantieperiode is beperkt tot het leven van de eerste originele koper.

 

Overige garantiebepalingen. Bij vragen, opmerkingen en klachten kunt u contact opnemen met onze Klantenservice

 

Boxspring-Plaza Klantenservice

-       Wanneer een onderdeel wordt gerepareerd of vervangen binnen de garantieperiode, dan geldt voor dit onderdeel de nog resterende garantieperiode van het complete product. Na reparatie of vervanging geldt een garantietermijn van 1 jaar op het vervangen of gerepareerde onderdeel.

-       Matrassen en topmatrassen: bij normaal gebruik is een plaatselijk hoogteverlies (contourvorming) van 1,5 tot 2 cm een acceptabel verschijnsel en een dergelijk hoogteverlies valt derhalve buiten de garantie.

-       Matrassen en topmatrassen kunnen een afwijking vertonen in lengte- en breedtemaat tot 2cm van de originele maatvoering.

-       Boxsprings, matrassen en topmatrassen verliezen door de jaren heen en bij normaal gebruik tot 15% van hun vorm en ondersteuning, dit verlies is normale slijtage en valt derhalve niet onder de garantievoorwaarden.

  

Geen garantie

Alle Boxspring-Plaza producten die niet aangekocht zijn in een Boxspring-Plaza winkel vallen buiten de garantievoorwaarden.

  

Disclaimer

De inhoud van de Boxspring-Plaza website en de informatie eraan gerelateerd, is auteursrechtelijk beschermd en mag op geen enkele manier worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, elektronisch of op welke andere wijze dan ook, zonder dat Boxspring-Plaza voorafgaand toestemming geeft.

Alhoewel Boxspring-Plaza getracht heeft om de informatie op de website zo volledig en accuraat mogelijk weer te geven, is Boxspring-Plaza niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden die mogelijk in de aangeboden informatie op de Boxspring-Plaza website voorkomen. Boxspring-Plaza accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor enige vorm van schade naar aanleiding van het gebruik van de website of de informatie die op de website beschikbaar is.

  

Copyright

De op de Boxspring-Plaza afgebeelde gegevens, waaronder begrepen producten, teksten, fotografie, illustraties, grafische materiaal, handelsnamen, woordmerken en logo’s (tezamen ‘merken’), zijn eigendom van of een licentie bij Boxspring-Plaza en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Het is niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, distribueren of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Boxspring-Plaza.

  

Privacy statement

Uw privacy is een serieuze zaak. Zeker op internet, waar niet altijd even duidelijk is wat wel en niet over u bekend is of wordt. Omdat wij u (in meerdere of mindere mate) vragen om persoonlijke gegevens, vinden wij het belangrijk te laten weten wat er met die informatie gebeurt. Boxspring-Plaza respecteert uw privacy en zorgt ervoor dat uw persoonlijke gegevens strikt vertrouwelijk blijven. Alle informatie die u aan Boxspring-Plaza verstrekt, wordt strikt vertrouwelijk behandeld en op geen enkele manier aan derden beschikbaar gesteld.

Alle gegevens die u ons doorgeeft, worden door ons opgeslagen en in eigen verband gebruikt voor interne en automatische verwerking in het kader van een verantwoord klantenbeheer en bedrijfsvoering voor verkoop à contant of in termijnen, zoals verwerking van bestellingen en klantenbeheer, alsmede het toesturen van eigen commerciële aanbiedingen, tenzij u tegen het toesturen daarvan bezwaar hebt gemaakt.

Daarnaast worden uw gegevens gebruikt om winkelen via www.boxspring-plaza.nl zo aangenaam mogelijk te maken. Daarom slaan wij uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw bestelling en het gebruik van onze diensten op. Hierdoor kunnen wij de website personaliseren en u producten aanbevelen die u mogelijk interessant vindt.
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Boxspring-Plaza gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het winkelen bij Boxspring-Plaza geen cookies ontvangt.

  

Vragen?

U mag ons via info@boxspring-plaza.nl om inzage verzoeken in uw persoonsgegevens. Ook kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn, of anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Bij vragen of opmerkingen kunt u contact met ons opnemen met Boxspring-Plaza, afdeling Klantenservice, +31- (0)6-152 50 474. In geval wijziging van onze privacy policy nodig mocht zijn, dan vindt u op onze website altijd de meest recente informatie.


Accept

Boxspring-Plaza gebruikt cookies en scripts van Google om uw gebruik van onze websites geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen en advertenties kunnen tonen.